Dette websted bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies. Detaljer og tilbagekaldelsesmulighed når som helst i Data beskyttelse.
 • konto
 • Leveringsland US
Basket 0 0,00 €

Antal produkter: 22473

e-mail: info@bremsscheibe.de

telefon: +49-(0) 71 91-32 75 0

Man-fre: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Betingelser


Servicebetingelser


Speedstores Internet Trade GmbH
Administrerende direktører Luca Cautillo, Emmanuel Pennimpede


Ved ellunden 14/2

71691 Freiberg am Neckar

Tlf. 07191-32750

Fax 07191-32759

e-mail: info@bremsscheibe.de

www.bremsscheibe.de

(i det følgende benævnt udbyder) • 1. Anvendelsesområde
  1.1 Udbyderens tjenester til onlineshoppen på ovenstående URL leveres udelukkende på grundlag af følgende generelle vilkår og betingelser i den version, der var gyldig på tidspunktet for ordren.
  1.2 Vores generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende. Kundens vilkår og betingelser, der afviger fra vores generelle vilkår og betingelser, er ikke gyldige, medmindre vi udtrykkeligt accepterer dem.

  2. Indgåelse af kontrakten
  2.1 Vores tilbud på Internettet repræsenterer en uforpligtende invitation til kunden om at bestille varer eller tjenester. Ved at indsende ordren (klik på knappen "ordre med forpligtelse til at betale") på vores websted, afgiver kunden et bindende tilbud om at indgå en kontrakt.
  2.2 Bekræftelsen af modtagelsen af ordren følger umiddelbart efter, at ordren er sendt og i princippet endnu ikke udgør en accept af kontrakten Vi kan erklære accept inden for tre (3) dage ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail). Mail), hvorved modtagelsen af ordrebekræftelsen med dig er afgørende, eller ved at levere de bestilte varer, hvorved modtagelsen af varerne af dig er afgørende, eller ved at bede dig om at betale efter afgivelse af ordren (f.eks. med PayPal- Betaling). Hvis der er flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer først indtræder. Hvis vi ikke erklærer accept inden for den førnævnte periode, betragtes dette som en afvisning med det resultat, at du ikke længere er bundet af din hensigtserklæring.
  2.3 Når du afgiver et tilbud via udbyderens online bestillingsformular, gemmes kontraktteksten af udbyderen og sendes til kunden i tekstform (f.eks. E-mail, fax eller brev) efter afsendelse af sin ordre sammen med disse vilkår og betingelser. Derudover arkiveres kontraktens tekst på udbyderens websted og kan tilgås gratis af kunden via sin adgangskodebeskyttede kundekonto ved at indtaste de tilsvarende login-data, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i udbyderens online shop, inden han sender sin ordre.
  2.4 Inden du afgiver en bindende ordre ved hjælp af udbyderens online -bestillingsformular, kan kunden løbende rette sine indtastninger ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner. Derudover vises alle poster igen i et bekræftelsesvindue før bindende indsendelse af ordren og kan også rettes der ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner.
  2.5 Kun indgåelse af kontrakten er tilgængelig på tysk.

  3. Fortrydelsesret
  Forbrugerne har generelt fortrydelsesret. Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten findes i vores afbestillingspolitik.
  Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører et medlemsland i Den Europæiske Union på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, og hvis eneste bopæls- og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås.

  4. Betaling, standard
  4.1 De priser, der er angivet på vores websted på tidspunktet for ordren, gælder. Alle priser inkluderer den lovpligtige moms plus forsendelsesomkostningerne i hvert enkelt tilfælde.
  4.2 Ved leverancer til lande i Den Europæiske Union (EU) forfalder der ikke yderligere moms til betaling. Ved leverancer til lande uden for EU kan importafgift, importafgifter og andre importafgifter gælde. Dette skal altid bæres af køberen. Hvis du vælger "kontant ved levering" som betalingsmetode, opkræver transportøren et betalingskortgebyr og et overførselsgebyr.
  4.3 Hvis kunden misligholder betalingen, har vi ret til at kræve morarenter på fem procentpoint over Den Europæiske Centralbanks grundrente. I tilfælde af at vi hævder yderligere skader forårsaget af forsinkelse, har kunden mulighed for at bevise, at den påståede skade forårsaget af forsinkelse slet ikke forekom eller var til et lavere beløb.

  5. Ejendomsforbehold
  5.1 I forhold til forbrugere forbeholder udbyderen ejerskabet af de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.
  5.2 I forhold til iværksættere forbeholder udbyderen ejendomsretten til de leverede varer, indtil alle krav fra et igangværende forretningsforhold er afgjort fuldt ud.
  5.3 Hvis kunden fungerer som iværksætter, har han ret til at videresælge de reserverede varer i den normale forretningsgang. Kunden overdrager på forhånd alle krav mod tredjemand, der hidrører fra beløbet for den respektive fakturaværdi (inklusive moms). Denne opgave gælder uanset om de reserverede varer er blevet videresolgt uden eller efter behandling. Kunden forbliver autoriseret til at indsamle kravene, selv efter overdragelsen. Udbyderens myndighed til selv at indsamle kravene forbliver upåvirket. Udbyderen indsamler imidlertid ikke kravene, så længe kunden opfylder sine betalingsforpligtelser over for udbyderen, ikke falder i restance, og der ikke er ansøgt om at indlede insolvensbehandling.

  6. Levering
  6.1 Levering sker inden for 10 arbejdsdage efter betaling er foretaget af kunden. Vi gør opmærksom på eventuelle afvigende leveringstider på den respektive produktside. Starten af leveringstiden angivet af os kræver rettidig og korrekt opfyldelse af kundens forpligtelser, især den korrekte specifikation af leveringsadressen i forbindelse med ordren.
  6.2 Hvis leverandøren ikke er i stand til at levere de bestilte varer uden egen skyld, fordi leverandørens leverandør ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, vil kunden straks blive underrettet om, at de bestilte varer ikke er tilgængelige. I dette tilfælde har udbyderen og kunden ret til at trække sig tilbage. Kontrakter, der allerede er indgået af den kontraherende part, refunderes straks. Kundens juridiske rettigheder forbliver upåvirkede.
  6.3 I tilfælde af iværksættere overføres risikoen for forringelse eller ødelæggelse af varerne til kunden, når leveringsvaren overdrages til transportfirmaet. Hvis overdragelsen eller afsendelsen forsinkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, overgår risikoen til kunden på dagen for meddelelsen om, at afsendelsesvaren er klar.
  6.4 Ved fragtforsendelse er levering "gratis kantsten", det vil sige op til den offentlige kantsten nærmest leveringsadressen, medmindre andet er angivet i forsendelsesoplysningerne i sælgers onlinebutik og medmindre andet er aftalt.

  7. Standard ved accept
  7.1 Hvis kunden misligholder accept, eller hvis han på skyldig vis overtræder andre samarbejdsopgaver, er vi berettiget til at kræve erstatning for den skade, vi pådrager sig som følge heraf, inklusive eventuelle ekstraomkostninger. Vi forbeholder os retten til at fremsætte yderligere krav. Dette gælder ikke, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, hvis han ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre udbyderen giver ham besked om at have annonceret ydelsen rimelig tid i forvejen.
  7.2 Renter betales af købsprisen under forsinkelsen. Standardrenten er fem procentpoint om året over grundrenten. I juridiske transaktioner mellem iværksættere er renten ni procentpoint over grundrenten.
  7.3 Kunden forbeholder sig ret til at bevise, at skaden ikke er opstået i det ønskede beløb eller i det mindste væsentligt mindre. Risikoen for utilsigtet tab eller utilsigtet forringelse af den købte vare overføres til kunden på det tidspunkt, hvor kunden misligholder accept eller misligholdelse.

  8. Garanti
  Hvis den købte vare er defekt, finder bestemmelserne i lovbestemt ansvar for mangler anvendelse. Afviger dette, gælder følgende:

  8.1 For iværksættere
  - en ubetydelig defekt begrunder ikke ethvert krav om mangler;
  - udbyderen har valget mellem typen af supplerende ydelse
  - For nye varer er forældelsesfristen for fejl et år fra overførsel af risiko;
  - For brugte varer er rettigheder og krav på grund af mangler grundlæggende udelukket;
  - forældelsesfristen starter ikke igen, hvis en erstatningsleverance foretages inden for ansvarsområdet for mangler.

  8.2 Hvis kunden optræder som forbruger, gælder følgende for brugte varer med begrænsning af følgende afsnit: Krav om mangler er udelukket, hvis manglen først opstår et år efter varens levering. Defekter, der opstår inden for et år efter levering af varerne, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist. Ansvarsbegrænsningerne og

  8.3 Reduktioner i forældelsesfristen gælder ikke
  - for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, som er baseret på forsætligt eller uagtsomt brud på pligten fra udbyderens side eller et forsætligt eller uagtsomt brud på pligten fra en juridisk repræsentant eller stedfortræder for udbyderen
  - for andre skader baseret på forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af pligten fra udbyderens side eller et forsætligt eller groft uagtsomt brud på en pligt fra en juridisk repræsentant eller stedfortræder for brugeren samt
  - i tilfælde af at udbyderen svigagtigt skjulte fejlen.

  8.4 Derudover gælder det for iværksættere, at de lovbestemte forældelsesfrister for regresret i henhold til § 445b i den tyske civillovbog (BGB) forbliver upåvirkede.
  8.5 Hvis kunden fungerer som en købmand i henhold til afsnit 1 i den tyske handelslov (HGB), er han underlagt den kommercielle kontrol- og underretningspligt i henhold til afsnit 377 i den tyske handelslov (HGB). Hvis kunden ikke overholder de meddelelsesforpligtelser, der er fastsat der, anses varerne for at være godkendt.
  8.6 Hvis kunden optræder som forbruger, bliver han bedt om at klage til leverancen over leverede varer med åbenbar transportskade og underrette udbyderen herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktlige krav om mangler.

  9. Ansvar
  9.1 Udbyderen hæfter over for kunden for alle kontraktlige, kontraktmæssige og juridiske, herunder tortuelle krav om erstatning og godtgørelse af udgifter som følger:
  9.1.1 Udbyderen er fuldt ansvarlig for enhver juridisk årsag i tilfælde af forsætlig forsæt eller grov uagtsomhed, i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, lemmer eller helbred, på grundlag af et garantiløfte, medmindre andet er reguleret i denne hensyn, eller på grundlag af obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven.
  9.1.2 Hvis udbyderen uagtsomt overtræder en væsentlig kontraktforpligtelse, er ansvaret begrænset til den kontrakttypiske, forudsigelige skade, medmindre der er ubegrænset ansvar i overensstemmelse med det foregående afsnit. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som kontrakten pålægger udbyderen i henhold til dens indhold for at nå formålet med kontrakten, hvis opfyldelse muliggør en korrekt udførelse af kontrakten i første omgang og for overholdelse af hvilken kunden kan regelmæssigt stole på.
  9.1.3 Ellers er ansvar fra udbyderens side udelukket.
  9.1.4 Ovenstående ansvarsbestemmelser gælder også med hensyn til udbyderens ansvar for hans stedfortrædende agenter og juridiske repræsentanter.
  9.2 Kunden fritager udbyderen fra krav fra tredjemand - herunder omkostninger til juridisk forsvar i deres lovbestemte beløb - der gøres gældende over for udbyderen på grund af ulovlige eller kontraktlige handlinger fra kundens side.

  10. Databeskyttelse
  Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesbestemmelser. Dine data videregives ikke uden dit udtrykkelige samtykke eller kun i forbindelse med den nødvendige behandling af kontrakten, f.eks. Til de virksomheder, der er betroet levering af varerne. For mere information henvises til vores databeskyttelseserklæring .

  11. Afsluttende bestemmelser
  11.1 Forbundsrepublikken Tysklands lov finder anvendelse på undtagelse af FN's salgskonvention, for så vidt dette lovvalg ikke medfører, at en forbruger fratages obligatoriske standarder for forbrugerbeskyttelse.
  11.2 Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, er retten på vores hjemsted ansvarlig, medmindre et eksklusivt jurisdiktionssted er berettiget til tvisten. Dette gælder også, hvis kunden ikke har et bopæl i EU. Vores virksomheds hovedkontor findes i overskriften på disse vilkår og betingelser.
  11.3 Hvis en bestemmelse i denne kontrakt er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser i denne kontrakt upåvirket.

  12. Information om online tvistbilæggelse / forbruger voldgift


  EU -Kommissionen tilvejebringer en platform for online tvistbilæggelse under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af onlinekøbs- eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret. Udbyderen er hverken villig eller forpligtet til at deltage i en forbrugertvistbilæggelsesprocedure i henhold til VSBG.

  Vores e-mail-adresse findes i overskriften på disse vilkår og betingelser.